ลงทะเบียน

การสัมมนาออนไลน์ โครงการ “สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอักษรลิขิตไมตรี ชั้น 9 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

10.00 – 12.00 น.    เสวนา และแลกเปลี่ยน/รับฟังความเห็น หัวข้อ ความตกลงการค้าเสรีกับโอกาสการค้าและการลงทุนในจังหวัดชายแดนใต้ 

  • ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

- สถานการณ์ทางการค้าการลงทุนในจังหวัดชายแดนใต้
- ความต้องการของภาคเอกชนในการรับการส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี

  • นายภาณุมาศ ชนากานต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้และกลุ่มประเทศมุสลิม

- สถานการณ์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โอกาสการค้าการลงทุนสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนใต้

  • ผศ.ดร.ทักษญา สง่าโยธิน ที่ปรึกษา บริษัท ประชารัฐ กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

- ความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการในจังหวัด   ชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดภายในพื้นที่และการส่งออก
- ตัวอย่างความสำเร็จของสินค้าในกลุ่มบริษัทประชารัฐและแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา  ศักยภาพของสินค้าเพื่อส่งออกในตลาดการค้าเสรี

  • นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดปัตตานี

- สถานการณ์การค้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจากวิกฤติโควิด-19
- บทบาทและบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีในการส่งเสริมผู้ประกอบการ

  • นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา

- สถานการณ์การค้าในพื้นที่จังหวัดยะลาจากวิกฤติโควิด-19
- บทบาทและบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาในการส่งเสริมผู้ประกอบการ

  • นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

- สถานการณ์การค้าในจังหวัดชายแดนใต้
- กิจกรรมและโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ของ ศอ.บต. เชื่อมโยงตลาดในประเทศ  และมาเลเซีย
- ความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ


ดำเนินรายการโดย นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สามารถรับชมผ่าน  (Live) 
https://www.youtube.com/channel/UCXywQwHEadmpuNjW-jfNbmQ
https://web.facebook.com/TradeNegotiations/    
                    
สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-314-1482  
https://lin.ee/8qPP9F5 


ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.